A.N.R.E/Curs electrician autorizat A.N.R.E

A.N.R.E - Curs pregatire teoretica in vederea vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat A.N.R.E

Durata :minim 20 ore, 3-4 zile

Cursurile se organizeaza, in conformitate cu prevederile ORDINULUI Nr. 116 din din 20 Decembrie 2016, de aprobare pentru modificarea anexei la Ordinul pre?edintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execu?ia, precum ?i a exper?ilor tehnici de calitate ?i extrajudiciari în domeniul instala?iilor electrice, Cursuri pregatire teoretica in vederea inscrierii la examen/ vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat/verificator de proiecte/expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice.

Cursurile se adreseaza persoanelor fizice care doresc sustinerea examenului /prelungirea calitatii de electrician  autorizat  pentru urmatoarele categorii:

a) gradul I, pentru executarea de instalatii electrice interioare cu o putere instalata de maximum 10 kW si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;

b) gradul IIA, pentru proiectare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;

c) gradul IIB, pentru executare de instalatii electrice cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala mai mica de 1 kV;

d) gradul IIIA, pentru proiectare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kV;

e) gradul IIIB, pentru executare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la o tensiune nominala maxima de 20 kV;

f) gradul IVA, pentru proiectare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata;

g) gradul IVB, pentru executare de instalatii electrice, cu orice putere instalata tehnic realizabila si la orice tensiune nominala standardizata.

 

Extras din ORDINUL Nr. 116 din din 20 Decembrie 2016

 <<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

„Art. 12.

Autorizarea electricienilor care desfasoara activitati de proiectare/executare/verificare a instalatiilor electrice se face:

a) pe baza de examen, în conformitate cu prevederile anexei nr. 3, la obtinerea unui tip/grad de autorizare, precum si la trecerea la un grad/tip superior sau diferit; sau

b) fara examen, pe baza unui dosar întocmit în conformitate cu prevederile art. 13.

 

Art. 14.

Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea înscrierii la examen pentru dobândirea calitatii de electrician autorizat sunt:

a) cererea de autorizare însotita de documentele Informatii profesionale, Detaliile privind lucrarile realizate si Pagina de informatii anexate cererii de autorizare, întocmite conform anexei nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) copii ale certificatelor sau diplomelor care atesta calificarea profesionala;

d) document care atesta recunoasterea certificatelor sau diplomelor de calificare profesionala pe teritoriul României, emis în conformitate cu prevederile legale privind persoanele fizice straine;

e) copia carnetului de munca sau adeverinte care sa ateste experienta profesionala în domeniul în care se solicita autorizarea, acolo unde este cazul, si/sau, dupa caz, a raportului aferent salariatului extras din Registrul de evidenta a salariatilor comunicat la inspectoratul teritorial de munca;

f) copia chitantei de achitare a tarifului pentru autorizare; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autoritatii competente, fie în contul acesteia.

 

Art. 16.

Calitatea de electrician autorizat este definitiva, fiind dovedita de adeverinta de electrician autorizat. Autorizarea, prin emiterea adeverintei, este acordata pe durata nelimitata si este valabila numai cu conditia vizarii periodice a adeverintei, astfel încât sa nu fie depasit termenul de vizare. Adeverinta de electrician autorizat este valabila numai împreuna cu un act de identitate.

(2) Termenul de vizare a adeverintei de electrician autorizat este data la care se împlinesc 5 ani de la data emiterii documentului sau, dupa caz, de la data ultimei vizari.

(3) Documentele necesar a fi incluse în dosarul întocmit în vederea verificarii si vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat sunt:

a) cererea întocmita conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) copia actului de identitate;

c) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregatire teoretica, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet pentru tipul si gradul respectiv de autorizare;

d) copia chitantei de achitare a tarifului pentru vizare periodica; tariful de vizare reprezinta 50% din tariful de acordare a respectivului tip si grad de autorizare si se poate achita fie direct la casieria autoritatii competente, fie în contul acesteia.

(4) În cazul în care adeverinta de electrician autorizat nu este vizata pâna la împlinirea termenului de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu are dreptul sa desfasoare activitati în domeniul instalatiilor electrice pâna la vizarea documentului.”