A.N.R.E/Curs verificator de proiecte/expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

A.N.R.E - Curs pregatire teoretica in vederea obtinerii/ vizarii periodice a adeverintei de verificator de proiecte/expert tehnic de calitate si extrajudiciar in domeniul instalatiilor electrice tehnologice

Durata: 3-4 zile  32 ore

 

Cursul de pregatire se desfasoara in conformitate cu prevederile ORDINULUI Nr. 116 din din 20 Decembrie 2016, de aprobare pentru modificarea anexei la Ordinul pre?edintelui ANRE nr. 11/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea electricienilor, verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu execu?ia, precum ?i a exper?ilor tehnici de calitate ?i extrajudiciari în domeniul instala?iilor electrice:

 

Cursul se adreseaza detinatorilor de legitimatii de electrician autorizat, care indeplinesc conditiile prevazute in cadrul ORDINULUI Nr. 11 din 13 martie 2013 necesare pentru a viza calitatea de: verificatori de proiecte, responsabili tehnici cu executia, precum si experti tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalatiilor electrice

Extras din ORDINUL Nr. 116 din din 20 Decembrie 2016

 

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

Art. 1.

(1) Activitatile de proiectare si executare a instalatiilor electrice se realizeaza de catre electricieni autorizati si de catre personal calificat având diploma de studii sau certificat de calificare, dupa caz, în domeniul electric, în cadrul operatorilor economici, sub coordonarea/supravegherea electricienilor autorizati, în conditiile prezentului regulament.

(2) Pentru asigurarea calitatii lucrarilor de instalatii electrice, verificarea proiectelor de instalatii electrice sau a partii electrice din cadrul unor proiecte complexe se realizeaza de catre verificatori de proiecte si de catre experti tehnici de calitate si extrajudiciari, iar verificarea instalatiilor electrice se realizeaza de catre responsabili tehnici cu executia, precum si de catre experti tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalatiilor electrice.

(3) Autorizarea verificatorilor de proiecte si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru instalatii electrice tehnologice se face în conditiile prezentului regulament.

(4) Autorizarea verificatorilor de proiecte, responsabililor tehnici cu executia si a expertilor tehnici de calitate si extrajudiciari pentru instalatiile si retelele electrice aferente constructiilor se face de catre autoritatile prevazute de normele/reglementarile aprobate în baza Legii nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, republicata, tinând cont si de prevederile cuprinse în Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art. 17.

(1) Autorizarea verificatorilor de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul directiei generale de specialitate a ANRE.

(2) Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândita decât în conditiile detinerii pe o perioada de minimum 5 ani a calitatii de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA. Calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice poate fi exercitata doar cu conditia ca adeverinta de electrician autorizat sa fie vizata.

(3) Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea, întocmita conform modelului prevazut în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregatire teoretica în vederea obtinerii calitatii de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet;

c) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care reprezinta 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autoritatii competente, fie în contul acesteia.

(4) Dupa aprobarea autorizarii ca verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, autoritatea competenta emite solicitantului o adeverinta care atesta calitatea de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, valabila numai împreuna cu un act de identitate. Adeverinta si stampila de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice vor avea continutul prevazut în anexa nr. 5. Pentru ca elementele de identificare ale verificatorului de proiecte sa fie lizibile, stampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm si va fi realizata prin grija si pe cheltuiala sa. Verificatorul de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice certifica proiectele verificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii sale olografe pe fiecare pagina din documentatiile prevazute la art. 10.

(5) Vizarea adeverintei de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice poate fi solicitata, de regula, împreuna cu solicitarea vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat gradul IIIA sau IVA, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverinta de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice nu este vizata în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfasura activitati de verificator de proiecte în domeniu pâna la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitari cuprind:

a) cererea întocmita conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregatire teoretica în vederea vizarii periodice a adeverintei detinute de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet;

c) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care reprezinta 50% din tariful de autorizare tip A; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autoritatii competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverinta de verificator de proiecte în domeniul instalatiilor electrice tehnologice emisa în conditiile prezentului regulament confera titularului competentele prevazute la art. 10 numai la nivelul competentelor adeverintei de electrician autorizat detinute, prevazute la art. 9.

 

Art. 18.

(1) Autorizarea specialistilor experti tehnici de calitate si extrajudiciari în domeniul instalatiilor electrice tehnologice este aprobata de catre Comisia de autorizare si se face pe baza unui dosar, verificat în cadrul directiei generale de specialitate a ANRE.

(2) Calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice nu poate fi dobândita decât în conditiile detinerii pe o perioada de minimum 8 ani a calitatii de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B. Calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice poate fi exercitata doar cu conditia ca adeverinta de electrician autorizat sa fie vizata.

(3) Dosarul pe baza caruia solicitantul poate obtine calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice trebuie sa contina urmatoarele documente:

a) cererea, întocmita conform modelului prevazut în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregatire teoretica în vederea obtinerii calitatii de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet;

c) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care reprezinta 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autoritatii competente, fie în contul acesteia.

(4) Dupa aprobarea autorizarii ca expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, autoritatea competenta emite o adeverinta care atesta calitatea de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, valabila numai împreuna cu un act de identitate. Adeverinta si stampila de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice vor avea continutul prevazut în anexa nr. 6. Pentru ca elementele de identificare ale expertului tehnic de calitate si extrajudiciar sa fie lizibile, stampila va avea dimensiunile de 4 x 5 cm si va fi realizata prin grija si pe cheltuiala sa. Expertul tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice certifica documentele elaborate/verificate prin aplicarea stampilei si a semnaturii sale olografe pe fiecare pagina din documentatiile prevazute la art. 11.

(5) Vizarea adeverintei de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice poate fi solicitata, de regula, împreuna cu solicitarea vizarii periodice a adeverintei de electrician autorizat gradul IIIA+B sau IVA+B, în cadrul unei sesiuni de autorizare. În cazul în care adeverinta de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice nu este vizata în termenul de vizare precizat pe document, titularul acesteia nu poate desfasura activitati în domeniu pâna la vizarea documentului. Documentele necesar a fi depuse în cazul acestei solicitari cuprind:

a) cererea întocmita conform modelului precizat în anexa nr. 1;

b) dovada absolvirii în ultimul an a unui curs de pregatire teoretica în vederea vizarii periodice a adeverintei detinute de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care sa respecte cel putin tematica si bibliografia stabilite si publicate de autoritatea competenta pe pagina sa de internet;

c) copia chitantei de achitare a tarifului de autorizare ca expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice, care reprezinta 50% din tariful de autorizare tip A+B; tariful pentru autorizare se poate achita fie direct la casieria autoritatii competente, fie în contul acesteia.

(6) Adeverinta de expert tehnic de calitate si extrajudiciar în domeniul instalatiilor electrice tehnologice emisa în conditiile prezentului regulament confera titularului competentele prevazute la art. 11 numai la nivelul competentelor adeverintei de electrician autorizat detinute, prevazute la art. 9.