A.N.R.E/Curs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului ANRE

 A.N.R.E - Curs pregatire teoretica examen/prelungire legitimatie ANRE Gaze Naturale

Curs pregatire teoretica in vederea sustinerii examenului  ANRE 

Durata: 32 ore, 3-5 zile

Ordinul presedintelui A.N.R.E. nr.83/10.09.2014

Cursurile se organizeaza in conformitate cu prevederile art.18 din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 83/2014 publicat în M.O. partea I-a nr. 692/2014, cursuri de pregatire necesare sustinerii examenului de autorizare organizat de ANRE. Cursurile de pregatire au drept scop actualizarea pregatirii profesionale teoretice a specialistilor instalatori autorizati, în contextul implementarii si alinierii legislatiei nationale la cea europeana, aprofundarea si sintetizarea cunostintelor generale în domeniul gazelor naturale detinute de catre acestia, precum si implementarea unui proces de pregatire continua.

 

 “În vederea dobândirii calitatii de instalator autorizat, solicitantii depun un dosar ce cuprinde:

- cerere, întocmita în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 2;

- actul de studii sau atestatul de recunoastere/echivalare a acestuia în România, în copie legalizata;

- foaia matricola, în copie legalizata - numai pentru profilul conex activitatilor tehnice în domeniul gazelor naturale;

- adeverinte eliberate de catre operatorii economici autorizati de ANRE unde solicitantul si-a desfasurat activitatea care sa certifice elementele precizate în memoriul de activitate si care sa acopere cel putin perioada de vechime minima de practica în domeniul gazelor naturale pentru tipul de autorizatie solicitat;

- un fisier în forma arhivata ce contine urmatoarele documente, scanate:

1. actul de identitate;

2. memoriu de activitate aferent tipului de autorizare detinut;

3. certificatul de absolvire a unui curs de pregatire teoretica, conform prevederilor art. 18;”

 

Pentru prelungirea duratei de valabilitate a legitimatiei, în scopul continuarii activitatii, instalatorul autorizat depune la ANRE, cu minimum 30 de zile înainte de data expirarii valabilitatii legitimatiei, o cerere, întocmita în conformitate cu modelul prevazut în anexa nr. 2, precum si un fisier în forma arhivata ce contine urmatoarele documente, scanate:

a) actul de identitate;

b) memoriu de activitate aferent tipului de autorizare detinut;

c) certificatele de absolvire a cursurilor de pregatire teoretica, conform prevederilor art. 18;

d) o fotografie ¾ cm în format "Joint Photographic Experts Group - jpg", efectuata cu cel mult 12 luni înainte de transmiterea solicitarii;

e) dovada achitarii tarifului, pentru fiecare tip de autorizare solicitat, conform tarifelor aprobate prin ordin al presedintelui ANRE.

 

În vederea prelungirii duratei de valabilitate a legitimatiei de instalator autorizat solicitantul trebuie sa urmeze doua cursuri de pregatire teoretica, cu o durata de minimum 20 de ore fiecare, corespunzator tipului de autorizare solicitat.

Cursurile mentionate se desfasoara dupa urmatorul calendar de timp:

a) primul curs este urmat în prima jumatate a perioadei de valabilitate a legitimatiei;

b) al doilea curs este urmat în a doua jumatatea a perioadei de valabilitate a legitimatiei.

 

Legislatie

Ordinul Presedintelui ANRE NR. 83/2014 publicat in  M.O. partea I- a nr. 692/2014

 Extras din Regulamentul pentru autorizarea si verificarea persoanelor fizice care desfasoara activitati în domeniul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 83/2014 publicat în M.O. partea I-a nr. 692/2014

 “Art. 23.

(1) Legitimatiile de instalator autorizat, obtinute pâna la intrarea în vigoare a prezentului regulament, de tip ID, IID, IIID, IT si IIT, ramân valabile pâna la expirarea acestora.

(2) În vederea continuarii activitatii în domeniul gazelor naturale de catre instalatorii autorizati prevazuti la alin. (1), acestia procedeaza în conformitate cu art. 11.

(3) Pentru prelungirea legitimatiilor precizate la alin. (1), în aplicarea prevederilor alin. (2) si ale art. 11 instalatorii autorizati depun la ANRE dovada efectuarii unui singur curs de pregatire teoretica, cu luarea în considerare a prevederilor art. 25.

Art. 24.

Legitimatiile de instalator autorizat obtinute pâna la intrarea în vigoare a prezentului regulament, aflate în termen de valabilitate, inclusiv vechimea aferenta în grad, se echivaleaza conform tabelului

 

Activitate

Tip legitimatie sau gradul obtinut pâna la data intrarii în vigoare a regulamentului

Tip legitimatie conform regulamentului

Proiectare

ID

PGIU

PGD

IT

PGT

Executie/ Exploatare

ID

EGIU

EGD

IID

EGIU

EGD

IIID

EGIU

EGD

IT

EGT

IIT

EGT